4.6 Striktare miljö- och klimatkrav vid offentlig upphandling inom statliga myndigheter införs och finansieras

Förslag: Statliga myndigheters verksamhet behöver klimatanpassas. Därför bör striktare miljö- och klimatkrav vid offentlig upphandling av tjänster och produkter inom statliga myndigheter införas. I syfte att täcka ökade kostnader tillförs 2 miljarder kronor fr.o.m. år 1.
Offentlig konsumtion står för en relativt liten del av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Icke desto mindre genererar offentlig upphandling idag nästan lika stora utsläpp som inrikes transporter. 8

Klimatmålen bör självklart vara vägledande för offentlig upphandling och statliga myndigheters verksamhet. Staten har ett moraliskt ansvar att vara ett föregångsexempel. Staten är dessutom en lämplig kund för innovativa tekniker. Därför bör striktare klimatkrav införas vid offentlig upphandling av tjänster och produkter inom statliga myndigheter. Därtill ska kommuners och regioners förmåga att ställa klimatkrav i sina upphandlingar höjas. Ambitionen bör vara att hela den offentliga sektorn sätter enhetliga klimatmål för upphandling. Därtill bör ytterligare delmål sättas för att säkerställa att offentlig sektors infrastruktur är klimatneutral år 2045. I syfte att täcka ökade kostnader tillförs 2 miljarder kronor fr.o.m. år 1.


8Naturskyddsföreningen, Klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp, 2017