4.10 Sjukpenningsamnesti

Förslag: För att införa en allmän sjukpenningsamnesti sedan ikraftträdandet av Försäkringskassans regleringsbrev 2015 tillförs Försäkringskassan 10,3 miljarder kronor fr.o.m. år 1 och 5 miljarder år 2. Reglerna ändras också långsiktigt för att undvika att problemet återkommer.
I Försäkringskassans regleringsbrev för 2015 infördes hårdare krav på bedömningarna av sjukpenning. Flera rapporter9 har visat att bedömningarna som har gjorts sedan dess inte är tillförlitliga och att många som egentligen haft rätt till ersättning inte har beviljats stöd. Alla de som nekats sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning under åren 2016–2019 skall ha rätt att omprövas av försäkringskassan enligt nytt regelverk och ersättning skall kunna erhållas retroaktivt.
Vid utgången av 2019 beräknas amnestin omfatta upp till 160 000 fall inom sjukpenningen, ca 60 000 fall inom sjukersättning och 15 000 fall inom aktivitetsersättning.10

Amnesti skall begäras av den enskilde och skall medges när antingen tolkning av prövning mot ”normalt förekommande arbete”, krav på läkarintygs beskrivningar av nedsatt arbetsförmåga eller krav på ”objektiva fynd” har angetts av Försäkringskassan eller domstol som motiv för avslag. Ansökningar om amnesti skall göras under 2020. Vår bedömning är att 50 000 individer kan komma att inkluderas i amnestin och att den totala statsfinansiella kostnaden uppgår till 10,3 miljarder kronor år 1, varav 300 miljoner är Försäkringskassans administrationskostnad. År 2 budgeteras 5 miljarder för att ta höjd för eftersläpningar i bedömning och resterande stadigvarande sjukskrivningar. Långsiktiga kostnader av regeländringar beräknas in i föreslagna höjningar av sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.


9 ISF 2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning
ISF 2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås.
Riksrevisionen 2018:9. Nekad sjuk- och aktivitetsersättning–effekter på inkomst och hälsa.

10 Försäkringskassans årsredovisning 2018 och egna beräkningar.