4.7 Omställningsråd inrättas under statsministern

Förslag: För att inrätta ett omställningsråd som ska säkerställa att regeringen och de statliga myndigheterna arbetar ändamålsenligt med omställningen av det svenska samhället tillförs 25 miljoner kronor fr.o.m. år 1.

Klimatomställningen innebär den största strukturomvandlingen sedan industrialiseringen. Utmaningarna ofta är tvärsektoriella och det finns idag betydande brister i Regeringskansliets samt myndigheters arbete inom detta område. Exempelvis är nationella styrmedel och medel från EU:s strukturfonder otillräckligt samordnade. Därför föreslås ett omställningsråd inrättas enligt den modell som använts för innovationsrådet. Rådet får i uppgift att samordna åtgärder på europeisk, nationell, regional och lokal nivå och ska även säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att ta fram och administrera styrmedel. Slutligen ska rådet i samverkan med relevanta statliga aktörer förbereda och föreslå nya styrmedel till Riksdagen.