4.3 Barnbidragslyft

Förslag: För att stärka barnfamiljernas ekonomi och kompensera de barnfamiljer som ser högre livsmedels- och boendekostnader höjs barnbidraget med 1000 kr per barn per månad till 2250 kr. Kostnaden beräknas till 22 miljarder fr.o.m. år 1.

Enligt en rapport från Rädda barnen levde nästan 200 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet 2016.2 För många av dessa familjer spelar barnbidraget en avgörande roll för att få ekonomin att gå ihop. Grundidén att samhället är med och tillsammans bär de ökade kostnaderna det innebär att skaffa barn gäller samtidigt alla familjer oavsett inkomstklass. Utformningen av dagens barnbidrag, där bidraget är universellt och knyts till barnet istället för föräldrars inkomst, undviker samtidigt negativa marginaleffekter. Vid inkomstskiktade barnbidrag skulle till exempel en barnfamilj kunna få det ekonomiskt sämre efter en löneökning.

Reformisterna gör bedömningen att en kraftig förstärkning av barnbidraget behövs för att bättre motsvara behoven i familjer med låga inkomster samt bättre kompensera för den faktiska merkostnad det innebär i alla inkomstklasser att skaffa barn. Med en förstärkning på 1000 kr per barn per månad kompenseras barnfamiljerna också mer än väl för de ökade livsmedels- och boendekostnader som uppstår efter Reformisternas föreslagna skatteförändringar. Reformen beräknas kosta 22 miljarder kronor från och med år 1.


2https://www.raddabarnen.se/nyheter/2018/barnfattigdomsrapport-2018/