8 Sammanställning

DRIFTSBUDGET
UPPSKATTAT VÄRDE ÅR 1 UPPSKATTAT VÄRDE ÅR 2 UPPSKATTAT VÄRDE ÅR 3
(miljoner kronor)
Pensionslyft som omfattar ca 1,5 miljoner pensionärer 65 500 65 500 65 500
Statligt tillskott till det kommunala utjämningssystemet 50 000 60 000 60 000
Barnbidragslyft 22 000 22 000 22 000
Avskaffad stämpelskatt 12 000 12 000 12 000
Sjukpenningsamnesti 10 300 5 000 0
Ekonomiska styrmedel för klimatmåluppfyllelse 6 000 11 000 16 000
Höjning av sjuk- och aktivitetsersättning 3 840 3 840 3 840
Höjd ersättning i sjukpenningen 3 700 3 700 3 700
Återinförande av avdrag för fackföreningsavgift, 25% 3 000 3 000 3 000
Arbetstidsreform, steg mot 35 timmarsvecka 2 500 5 000 7 500
Förstärka anslag till skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och ekobrottsmyndigheten. Straffen för skattefusk och annan ekonomisk brottslighet skärps 2 000 2 000 2 000
Striktare miljö- och klimatkrav vid offentlig upphandling inom statliga myndigheter införs och finansieras 2 000 2 000 2 000
Höjt försörjningsstöd 1 700 1 700 1 700
Höjning av tak och golv i A-kassan 1 500 1 600 1 700
Rätten till juridiskt expertstöd till den enskilde i skatteärenden stärks 500 500 500
Fördubbling av Arbetsmiljöverkets inspektionskapacitet 500 500 500
Höjt underhållsstöd 365 365 365
Konkurrensgranskning inom finanssektorn, byggsektorn och fastighetsmäklarbranschen 100 100 0
Återinförande av arbetsmiljöinstitut 100 300 500
Omställningsråd inrättas under statsministern 25 25 25
Tillsättning av ett finansmarknadsråd under statsministern 10 10 10
Övriga satsningar utanför Reformisternas program 36 430 56 597 111 144
SUMMA UTGIFTER I DRIFTSBUDGETEN 224 070 256 737 313 984
Varav nya gröna reformer 8 025 13 025 18 025
FINANSIERING DRIFTSBUDGETEN
Statens investeringsplan flyttad till investeringsbudget 103 000 103 000 103 000
Finansiellt sparande (Prognos VP19) 69 000 87 000 126 000
25% moms på livsmedel och restaurang 42 000 42 000 42 000
Fastighetsskatt kopplad till marknadsvärde 27 000 27 000 27 000
Sjätte jobbskatteavdraget avskaffas 10 000 10 000 10 000
ROT avdraget tas bort 10 000 10 000 10 000
Klimatvärnskatt (öronmärkt) 6 000 6 000 6 000
Ränteavdraget för bolån trappas ned på 10 år 2 000 4 000 6 000
Mot enhetliga kapitalskatter (30%) 5 000 10 000 15 000
RUT avdraget tas bort 5 000 5 000 5 000
Investeringsstöd till bostäder ersätts med satsning inom investeringsbanken 3 200 3 200 3 200
Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande ersätts med satsning inom investeringsbanken 1 300 1 300 1 300
Effektivare skatteindrivning. 500 1 000 2 500
Exitskatt (bekämpa skatteflykt) 100 200 300
Förmögenhetsskatt 0 2 000 4 000
Klimatarvs- och gåvoskatt (öronmärkt) 0 4 000 7 800
SUMMA  FINANSIERING I DRIFTBUDGETEN 284 100 315 700 369 100
REFORMER I INVESTERINGSBUDGET
Statens investeringsplan flyttad till investeringsbudget 103 000 103 000 103 000
Kapitalisering av investeringsbank & additionella statliga investeringar genom riksgälden 20 000 30 000 40 000
Etablera byggbolaget ”Folkhemmet AB” 8 000 4 000 0
Etablera investeringbanken 200 500 250
SUMMA UTGIFTER I INVESTERINGSBUDGETEN 131 200 137 500 143 250
Varav nya investeringar 28 200 34 500 40 250
NYCKELTAL
NETTOPÅVERKAN PÅ STATENS DRIFTBUDGET 60 029 58 962 55 115
NETTOPÅVERKAN STATENS INVESTERINGSBUDGET -131 200 -137 500 -143 250
SAMLAD NETTOPÅVERKAN PÅ STATSSKULD -71 170 -78 537 -88 134
OFFENTLIGFINANSIELLT SPARANDE (inkl. kommunernas sparande och pensionssystemet) -103 170 -106 537 -111 134
KONSOLIDERAD OFFENTLIG BRUTTOSKULD EFTER REFORMISTERNAS FÖRSLAG 34,80% 34,90% 34,20%
Utrymme för övriga satsningar gentemot skuldankaret på 35% 10 317 5 326 44 453
KOMMUNEKONOMISKA SKATTEFFEKTER AV SATSNINGAR 19 491 19 057 18 043
REGIONEKONOMISKA SKATTEFFEKTER AV SATSNINGAR 10 818 10 578 10 015
TOTALA SKATTEINKOMSTÖKNINGAR FÖR KOMMUN OCH REGIONSEKTORN 30 309 29 636 28 058
SKATTEKVOT, REFORMBUDGETEN 45,58% 45,85% 46,14%
ÖKNING AV SKATTEKVOT JÄMFÖRT MED 2019, PROCENTENHETER 2,18% 2,45% 2,74%
MEDELTAL SKATTEKVOT 1985–2006 47,51%