3 Nytt ramverk för den ekonomiska politiken

Förslag: Överskottsmålet ersätts med ett balansmål över konjunkturcykeln, löpande drift av det offentliga (driftsbudget) separeras från offentliga investeringar (investeringsbudget) samt en statlig investeringsbank skapas.

Reformisterna vill reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. I stället föreslår Reformisterna ett modernt finanspolitiskt ramverk som både uppnår Socialdemokraternas målsättningar om sänkt arbetslöshet, ett ökat bostadsbyggande, en upprustning av infrastrukturen och inte minst – kraftigt sänkta koldioxidutsläpp. Reformen består av flera förändringar: att överskottsmålet ersätts med ett balansmål över konjunkturcykeln, en separation mellan löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och offentliga investeringar (investeringsbudget) och skapandet av en statlig investeringsbank.