6.3 Effekter på sysselsättningen

Reformisternas reformbudget beräknas ge en kraftig förstärkning till den industrialiseringsstrategi som lanserades 2016. I denna rapport finns inga kvantitativa modeller för att beräkna effekter på sysselsättning – men ett grundläggande antagande är att de omfattande investeringar som föreslås kommer att leda till en stor ökning i antalet sysselsatta. Bara inom byggsektorn förväntas tiotusentals behöva anställas. En starkt påverkande faktor som kommer bestämma effekter på sysselsättning är utbildningssektorns förmåga att tillförse utbildat yrkesfolk. Om en kraftfull utbildningssatsning genomförs finns en potential att kraftigt minska arbetslösheten.

Sysselsättningseffekterna beräknas synas i både privat och offentlig sektor. Reformisternas statliga investeringsbank i kombination med ekonomiska styrmedel för grön omställning kommer bidra till en väsentlig utbyggnad av den privata sektorn i områden utanför storstäder, något som i sin tur ytterligare förstärker offentliga budgetar och kan medföra nyanställning även i offentlig verksamhet utanför de stora städerna. Reformisternas reformbudget bör ses som ett första större steg i en ännu mer långsiktig strategi för att överbrygga det gap mellan stad och land som har vidgats under många år.