6.1 Effekter på statsskulden

Tack vare det underskott som möjliggörs genom lånefinansiering av investeringar i investeringsbudgeten kommer Sveriges offentliga skuld ligga bättre i linje med det beslutade skuldankaret. Reformbudgeten håller också över treårsårsperioden stort avstånd till EU:s gränser för totalt underskott på 3 procent av BNP. En del av det utrymmet bör användas för ytterligare satsningar på exempelvis skolväsende och polis. Dessa siffror finns redovisade i tabell 1. Över treårsperioden beräknas reformbudgeten bidra positivt till BNP-utvecklingen i Sverige. Detta gör att statsskuldens minskning kan förväntas bli kraftigare än beräknat. Av försiktighetsskäl har dock den prognostiserade BNP-utvecklingen utan Reformisternas satsningar använts.