6.5 Klimateffekter

Reformisternas reformbudget är skapat för en måluppfyllelse av klimatmålen. Förstärkningarna av de klimatpolitiska satsningar och investeringar är omfattande: 120 miljarder kronor per år i gröna investeringar utgör sannolikt ett flerfaldigande av dagens investeringsvolymer. 18 miljarder kronor mer till klimatsatsningar och nya ekonomiska styrmedel i driftsbudgeten innebär också det ett flerfaldigande jämfört med dagens nivåer. Därtill kommer regelförändringar som prövning av större investeringar mot klimatmålen. Tyvärr är det svårt att skatta de omedelbara effekterna över reformbudgetens treårsperiod. Klimatpolitiska reformer får i allmänhet effekt först efter ett antal år. Detta gäller i synnerhet den kraftfulla förstärkning av gröna investeringar som föreslås. Teoretiskt sett kan emellertid effekterna av de budgeterade nya ekonomiska styrmedlen bli stora. Minskningstakten av de territoriella utsläppen uppskattas kunna stärkas från dagens minskning på 1 procent till 5 procent under reformbudgetens 3 år. Därefter förväntas omställningstakten öka ytterligare under 2020-talet.