5.10 Inför en exitskatt

Förslag: En exitskatt för fysiska personer införs i likhet med Skatteverkets tidigare förslag anpassat för att bemöta de synpunkter som inkom i remissprocessen. Skatteintäkterna beräknas öka med 100 miljoner per år upp till en miljard per år.

I dagsläget blir en person som flyttar ut från Sverige skattskyldig för vinst som uppkommer av sålda aktier m.m. upp till tio år efter aktieägarens utflyttning från Sverige. Regeln tillkom under bred politisk enighet och skärptes senast under Alliansregeringens tid. Problemet med reglerna är att de länge varit lätta att undgå genom specialiserade upplägg med utländska brevlådeföretag. Undandragandet beräknas leda till ett skattebortfall på upp till 1 miljard kronor per år.

I november 2017 kom Skatteverket med ett förslag på en lagändring som syftade till att täppa igen hålet i likhet med vad som redan gjorts i flera andra EU-länder43. Förslaget lades aldrig fram men Reformisterna gör bedömningen att problemet fortfarande bör åtgärdas. Tillsammans med experter på området gör Reformisterna bedömningen att de konstruktiva synpunkter och den kritik som inkom i förslagets remissprocess går att möta med mindre förändringar i exitskattens utformning. Exitskattens införande bedöms öka skatteintäkterna med 100 miljoner per år upp till en miljard per år långsiktigt.


43 Skatteverket