5.4 Förstärkta anslag till skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och ekobrottsmyndigheten samt skärpta straff för skattefusk och annan ekonomisk brottslighet

Förslag: För att stärka arbetet med indrivning av skatter i enlighet med gällande lagregler tillförs Skatteverkets, Kronofogdemyndighetens och Ekobrottsmyndighetens anslag sammanlagt 2 miljarder kronor år 1 i kombination med skärpta sanktioner och straff för skattefusk. För att stärka den enskildes rätt till juridiskt expertstöd i skatteärenden tillförs 500 miljoner kronor år 1. I slutet av Reformisternas budgetperiod beräknas förändringen vara helt självfinansierande genom ökade skatteintäkter.

Reformisterna menar att det idag är alldeles för lätt att undkomma att betala den skatt som alla är ålagda att göra för att bidra till samhällsbygget. Det gäller både privatpersoner och företag. Detta är inte bara en fråga om rättvisa, utan kan även på sikt bidra till att finansiera viktiga reformer. I ett första steg vill Reformisterna tillföra 2 miljarder årligen till berörda myndigheter i kombination med skärpta straff och sanktioner för skattebrott.

Indrivning av skatter i enlighet med gällande lagregler är en krävande uppgift för det offentliga. Den enskilde åtnjuter ett betydande skydd i förhållande till statens myndigheter och ska så göra. Detta skydd gäller dock i praktiken olika för den som själv kan finansiera juridiska ombud och experthjälp jämfört med den som företräder sig själv som privatperson eller egenföretagare. Därför vill Reformisterna samtidigt tillföra 500 miljoner för att säkra möjligheten till juridiskt expertstöd till den enskilde i skatteärenden i högre instans. Reformen uppskattas i slutet av år 3 vara helt självfinansierande genom ökade skatteintäkter.