5.3 Avskaffande av nedsatt moms på livsmedel, restauranger och catering

Förslag: Nedsättningen av mervärdesskatten på livsmedel, restauranger och catering tas bort. Momssatsen hamnar då på 25 procent. Förslaget beräknas höja statens inkomster med 42 miljarder kronor.

Mervärdeskatten (momsen) är en av statens viktigaste inkomstkällor och är en i grunden väl fungerande form av beskattning. De olika momssatser som nu finns saknar goda ekonomisk-teoretiska och fördelningspolitiska motiv och är i resultatet av mindre lyckade politiska beslut där det breda allmänintresset fått ge vika för snävare intressen och svaga argument. Riksrevisionen konstaterade 2018 att den nedsatta momsen är ineffektiv fördelningspolitiskt.39Det skulle vara bättre att ta bort momsnedsättningarna och använda en liten del av de pengarna för att kompensera låginkomsthushåll och barnfamiljer fullt ut för prishöjningarna.

Därför föreslår Reformisterna att i ett första steg höja momsen på livsmedel, restauranger och catering från 12 procent till 25 procent. Intäkterna från denna förändring beräknas landa på 42 miljarder kronor. Dessa används till finansiering både av utbyggd välfärd och stärkta transfereringar. Den förändring av momsen som Reformisterna föreslår förutsätter en progressiv fördelningspolitisk profil, något som åstadkoms genom att momshöjningen sker tillsammans med pensionslyft, barnbidragslyft, förstärkning av försörjningsstöd, a-kassa, sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Det gör att dessa grupper kompenseras mer än fullt ut för kostnadshöjningar.


39 Riksrevisionen 2018